Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz sołecki 2015

Opublikowano 20 grudnia 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2014
Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów
z dnia 19.08.2014 r.

SOŁECTWO UCIECHÓW
Pan Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów

WNIOSEK

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) oraz uchwały Nr XLVIII\380\14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego i uchwały Nr LII/401/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

LP. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Wnioskowana kwota
z funduszu sołeckiego
1. Modernizacja sali wiejskiej - kontynuacja 9.000
2. Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym kontynuacja wykonania „Parku pod uciechowską lipą” 9.000
3. Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów 7.500
4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej 500
5. Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej 1.000
6. Transport kruszywa 1.000
7. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej 2.000
8. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa 185
Razem 30.185 zł

Sołtys wsi Uciechów

Elżbieta Filipek

Załączniki:
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 5/2014 z dnia 19.08.2014 r.
2. Protokół z Zebrania Wiejskiego
3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego

UZASADNIENIE
wniosku sołectwa Uciechów, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania
w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Przedsięwzięcie 1 Modernizacja sali wiejskiej - kontynuacja
Planowany termin realizacji III-XI 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Dotyczy sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38. Zadanie kontynuowane W 2013r dokonano wymiany dachu, w 2014r. wykonano prace modernizacyjne w obrębie ścian, sufitu i częściowo podłogi. W roku 215 niezbędne jest dokończenie prac przy wykonaniu podłogi, a w miarę możliwości finansowych wykonanie także innych robót budowlanych. Przez wiele lat sala była nieużytkowana z powodu stanu technicznego. Przywrócenie funkcjonowania sali wiejskiej pozwoli mieszkańcom sołectwa Uciechów na realizację oddolnych inicjatyw, w tym kulturalnych, służących mieszkańcom (m.in. spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania seniorów, inicjatywy międzypokoleniowe).

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny II.2.1 – „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury”
• Cel operacyjny III.2.5 – „Udostępnianie i ulepszanie infrastruktury do działań obywatelskich”
Przedsięwzięcie 2 Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym kontynuacja wykonania „Parku pod uciechowską lipą”
Planowany termin realizacji III-XI 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w roku 2013. Park powstaje po zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim. Zaniedbane dotychczas miejsce, położone w centrum wsi, stanie się atrakcją miejscowości, miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Na terenie parku w 2014r. wykonano „miejsce pamięci” gdzie zgromadzone zostały elementy pomników cmentarnych i ustawiona została kamienna płyta pamiątkowa, co nadaje parkowi znaczenie kulturowe. Zagospodarowanie odbędzie się zgodnie z istniejącą koncepcją. Wykonanie Parku poprawi znacząco estetykę wsi.

Teren, na którym powstaje park stanowi własność gminy. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
• Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
Przedsięwzięcie 3 Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów
Planowany termin realizacji III-IV 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Zakup kosiarki (typu: traktor) niezbędny jest w celu poprawy estetyki miejscowości oraz właściwego utrzymania terenów publicznych, w tym sportowych i rekreacyjnych. W Uciechowie znajduje się duża ilość zielonych terenów publicznych, które wymagają systematycznego koszenia. Są to m.in.: teren Centrum Kulturalno-Sportowego, teren przy budynku biblioteki, teren parku. Na tych terenach odbywają się liczne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców, które służą poprawie jakości życia
.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
• Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 4 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej
Planowany termin realizacji III- X 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Przedsięwzięcie polega na zakupie do ww. kosiarki materiałów eksploatacyjnych, m.in. paliwa i olejów.
Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
• Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 5 Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej
Planowany termin realizacji I-XII 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Sołectwo Uciechów posiada stronę internetową: www.uciechow.pl Prowadzenie tej strony wymaga dużego nakładu pracy i poświęcenia czasu. Dlatego postanowiono, że osoba prowadząca stronę otrzyma symboliczne wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło. Strona internetowa służy mieszkańcom. Tam znajdują się informacje o sołectwie, relacje z wydarzeń na terenie wsi , gminy. Jest to baza informacji dla mieszkańców. Ponadto strona wypełnia funkcję promocyjną. Z wiadomości zamieszczonych na stronie mogą korzystać także odbiorcy zewnętrzni.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz z pkt. 18 „promocja gminy”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny III.2.1 – „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”

Przedsięwzięcie 6 Transport kruszywa
Planowany termin realizacji II – XI 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Zadanie polega na transporcie kruszywa na drogi gminne gruntowe, w celu poprawy ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych służy poprawie życia mieszkańców, ponieważ zapewnia bezpieczny dojazd do domu czy do pól. Zadanie zwiększa poziom bezpieczeństwa publicznego

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” oraz (…) „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.1.1. „Budowa, przebudowa, remont dróg transportu rolnego.
Przedsięwzięcie 7 Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
Planowany termin realizacji I-XII 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to okolicznościowe imprezy i spotkania, służące ww. celowi. Większość z tych inicjatyw wpisuje się także w działania w obszarze kultury (np. Dożynki czy Festiwal Humoru), kultury fizycznej (np. Dzień Dziecka). Wszystkie planowane działania pobudzają aktywność obywatelską, co wpływa na poprawę życia mieszkańców (zrozumienie idei samorządowej, integracja z mieszkańcami, poczucie tożsamości)

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny: VI.3.4 :„Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego”
• Cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”
Przedsięwzięcie 8 Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa
Planowany termin realizacji I-XII 2015r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa) oraz usług (np. usługi fotograficzne, dokumentujące działania).
Materiały są niezbędne do realizacji inicjatyw, pobudzających aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny: III.1.4 „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej”
• Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”

 
Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego
Wykorzystanie środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015
Przeznaczenie Plan Kwota
wydatkowana
Wykorzystanie
%
Modernizacja sali wiejskiej- kontynuacja 8 673 zł 8 672,25 zł 99,99
Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym
kontynuacja wykonania „Parku pod
uciechowską lipą”
5 155 zł 5 155,00 zł 100
Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów 7 500 zł 7 500,00 zł 100
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
sołeckiej 298 zł 297,40 zł 99,80
Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej 1 000 zł 1 000,00 zł 100
Transport kruszywa 1 000 zł 999,99 zł 99,99
Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej
dla miejscowości Kołaczów 5 000 zł 5 000,00 zł 100
Działania związane z pobudzeniem aktywności
obywatelskiej 1 559 zł 1 558,65 zł 99,98
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do
obsługi sołectwa 0 zł 0,00 zł -
RAZEM 30 185 zł 30 183,29 zł 99,99%
Wykorzystanie środków przyznanych w ramach nagrody w gminnym konkursie
pn. „Kreatywne sołectwo- edycja 2014”
Przeznaczenie Plan Kwota
wydatkowana
Wykorzystanie
%
Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów 1 170 zł 1 158 zł 98,98
Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym
kontynuacja wykonania „Parku pod
Uciechowską Lipą”
1 365 zł 1 365 zł 100
Modernizacja sali wiejskiej- kontynuacja 2 465 zł 2 465 zł 100
RAZEM 5 000 zł 4 988 zł 99,76 %