Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Sołtys i Rada Sołecka

Opublikowano 24 marca 2019

Najwyższa władzą w sołectwie jest zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty mieszkańców. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego i kieruje bieżącą działalnością sołectwa. Reprezentuje sołectwo w kontaktach z Wójtem Gminy i Urzędem Gminy oraz innymi instytucjami. Rada Sołecka wspomaga pracę sołtysa.

Sołtysem sołectwa Uciechów jest Pani Agata KOSTEK-PŁACZEK (telefon kontaktowy 730-727-069)

Rada Sołecka składa się z 7 osób

 

 1. Wojciech ŚLEDZIONA - Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Mirosław FLESZER
 3. Grażyna LINGO
 4. Paweł LINGO
 5. Krzysztof KANAREK
 6. Artur Wypler
 7. Bartłomiej Bartodziej

 

Sołectwo posiada statut. Zgodnie ze statutem do zadań sołtysa należy:

 1. reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
 2. zwoływanie zebrania wiejskiego, przygotowywanie w konsultacji z radą sołecką projektu porządku zebrania oraz przewodniczenie jego obradom, do momentu wyboru przewodniczącego zebrania,
 3. realizacja uchwał zebrania wiejskiego,
 4. działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego,
 5. uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów,
 6. prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu,
 7. przedkładanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz realizacji planu finansowo – rzeczowego,
 8. prowadzenie teczki sołectwa zawierającej:
  • statut sołectwa
  • protokoły z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej wraz z podjętymi uchwałami.
 9. zwołanie pierwszego posiedzenia  rady sołeckiej w terminie 30 dni od dnia wyboru rady
 10. udział w posiedzeniach rady soleckiej.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

W czasie niemożności pełnienia urzędu przez Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi  przemijającymi okolicznościami trwającymi dłużej niż 14 dni – obowiązki Sołtysa przejmuje Przewodniczący Rady Sołeckiej.

Rada sołecka wspomaga pracę sołtysa, a w szczególności:

 1. opracowuje projekty uchwał będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego,
 2. opracowuje projekty planów finansowo - rzeczowych sołectwa,
 3. wspomaga sołtysa w realizacji uchwał zebrania wiejskiego oraz planu finansowo – rzeczowego,
 4. przygotowuje informacje z działalności rady sołeckiej,
 5. przygotowuje sprawozdania z realizacji planów finansowo – rzeczowych sołectwa.
 6. wspomaga sołtysa w organizowaniu imprez kulturalno – sportowych.