Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Statut stowarzyszenia

Opublikowano 3 listopada 2011

„UCIECHÓW – MOJA WIEŚ”

STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie pn. „UCIECHÓW – MOJA WIEŚ” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 203r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm., ), a także niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie pn. „UCIECHÓW - MOJA WIEŚ” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją samorządną o charakterze społeczno-gospodarczym.
 3. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może powołać biuro, zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych. O rozpoczęciu, zakresie i formie działalności gospodarczej decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie obejmuje swą działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłączając współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Uciechów, położona w Gminie Dzierżoniów.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji oraz należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Walne Zebranie Członków.
 9. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, której celem jest :

1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Uciechów w Gminie Dzierżoniów,
2 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
3 ) rozwój integracji i aktywności społecznej mieszkańców,
4 ) rozwój aktywności społecznej kobiet i osób starszych
5 ) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6 ) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
7 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8 ) budowanie społeczeństwa informacyjnego,
9 ) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
10 ) kształtowanie postaw proekologicznych,
11 ) ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1 ) kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,

2 ) propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego oraz organizacja konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów,

3 ) wspieranie i organizacja działań społeczno - zawodowych kobiet,

4 ) prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich,

5 ) organizowanie zajęć dla osób starszych,

6 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

7 ) działania zmierzające do rozwijania talentów i zdolności mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizowanie zajęć pozaszkolnych,

8 ) organizację porad z zakresu prawa, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem;

9 ) organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, a także festynów profilaktycznych oraz wystaw i konkursów dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,

10 ) organizowanie spotkań, wycieczek, wyjazdów studyjnych, wymiany międzynarodowej,

11 ) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

12 ) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,

13 ) promocję lokalnych zasobów, w tym wykreowanie i promocję produktów lokalnych,

14 ) działalność związaną z porządkowaniem oraz zagospodarowaniem miejsc publicznych,

15 ) utworzenie strony internetowej i komunikowanie się tą drogą ze społecznością lokalną,

16 ) propagowanie, rozwijanie oraz wprowadzanie w życie zasad i metod rozwoju zrównoważonego,

17 ) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu realizacji zadań statutowych,

18 ) współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu i gminy oraz wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki sołectwa Uciechów;

19 ) działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw i rozwiązań ekologicznych,

20 ) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 5.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1 ) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do podniesienia roli i znaczenia Stowarzyszenia;

2 ) dbać o jego dobre imię;

3 ) zabiegać o dobrą opinię i klimat wokół działań związanych z realizacją celów statutowych;

4 ) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

5 ) uiszczać składki członkowskie;

6 ) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1 ) członków zwyczajnych,

2 ) członków wspierających,

3 ) członków honorowych.

§ 7.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej. Kandydat na członka Stowarzyszenia zobowiązany jest załączyć do deklaracji pisemną rekomendację co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W sprawie przyjęcia nowych członków Zarząd podejmuje uchwałę, którą podaje do wiadomości zainteresowanym na piśmie, w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wiosek Zarządu.
 6. Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.
 7. Stowarzyszenie prowadzi listę członków.
 8. Za właściwe prowadzenie listy odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 8.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1 ) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2 ) uczestniczenia we wszelkich działaniach podejmowanych i organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3 ) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4 ) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

5 ) noszenia odznaki organizacyjnej;

6 ) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1 ) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2 ) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3 ) przestrzegania zasad etyki;

4 ) efektywnej współpracy;

5 ) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 9.

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 8 ust. 1 pkt. 2-6.
 2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 10.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1 ) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

2 ) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

3 ) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;

4 ) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki;

5 ) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

6 ) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka Zarząd. Jest on zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje, się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 11.

Władzami Stowarzyszenia są:

1 ) Walne Zgromadzenie Członków,

2 ) Zarząd,

3 ) Komisja Rewizyjna.

§ 12.

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania(kworum ), o ile statut w dalszych postanowieniach nie stanowi inaczej.
 4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 13.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.
 2. Poszczególni członkowie władz Stowarzyszenia mogą zostać odwołani podczas trwania kadencji.

Walne Zebranie Członków

§ 14.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 15.

 1. Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 2. Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż jeden miesiąc po upływie kadencji.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 16.

Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku kworum kolejne Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1 ) uchwalanie celów oraz kierunków działalności Stowarzyszenia;

2 ) uchwalanie zmian statutu;

3 ) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

4 ) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5 ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6 ) uchwalanie budżetu;

7 ) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

8 ) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze;

9 ) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

10 ) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji lub związku stowarzyszeń;

11 ) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego;

12 ) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku;

13 ) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Zarząd

§ 19.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.
 4. Walne Zebranie członków powołuje odrębnie Prezesa i odrębnie pozostałych członków Zarządu.
 5. Jeżeli skład osobowy na to pozwala Zarząd wybiera spośród siebie wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

1 ) realizacja celów Stowarzyszenia;

2 ) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

3 ) sporządzanie planów pracy i budżetu;

4 ) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków

5 ) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

6 ) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia;

7 ) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

8 ) zwoływanie Walnego Zebrania;

9 ) przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie listy członków;

10 )prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków. Podział funkcji Komisji Rewizyjnej pozostaje w kompetencji członków Komisji.

§ 22.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1 ) kontrola działalności Stowarzyszenia;

2 ) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu;

3 ) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu;

4 ) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5 ) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu;

6 ) reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach pomiędzy Stowarzyszeniem a
członkami zarządu.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1 ) ze składek członkowskich;

2 ) z darowizn, spadków, zapisów;

3 ) z dochodów z własnej działalności statutowej;

4 ) z dochodów z działalności gospodarczej;

5 ) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia;

6 ) z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej;

7 ) ze zbiórek publicznych i aukcji;

8 ) z odsetek i dochodów z kapitału.

§ 24.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych, w tym do rozliczeń kosztów prowadzących do ich wykonania.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.

§ 25.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.