Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz Sołecki 2019

Opublikowano 7 maja 2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 8/2018

Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów

z dnia 17.09.2018 r.

SOŁECTWO UCIECHÓW

Pan Marek Chmielewski

Wójt Gminy Dzierżoniów

WNIOSEK

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie funduszu sołeckiego i uchwały Nr LII/401/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

 

LP.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Wnioskowana kwota
z funduszu sołeckiego

 1.  

Modernizacja dróg gminnych Uciechów- Kołaczów

10.000

 1.  

Koszenie terenów zielonych

3.000

 1.  

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej

1.300

 1.  

Realizacja zadań związanych z wdrożeniem oferty wsi tematycznej „Uciechów- Wieś Dobrego Humoru”

3.500

 1.  

Prowadzenie strony internetowej

1.000

 1.  

Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A
w Uciechowie - kontynuacja

11.193

 1.  

Zakup zestawów piknikowych

3.000

 1.  

Zagospodarowanie terenów zielonych

2.500

 1.  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

„Słoneczna Polana”

2.500

 1.  

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

3.247,71

 1.  

Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów

500

Razem

41.740,71 zł

 

Sołtys wsi Uciechów

Elżbieta Filipek

Załączniki:

 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 8/2018 z dnia 17.09.2018 r.

 2. Protokół z Zebrania Wiejskiego

 3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego

UZASADNIENIE

wniosku sołectwa Uciechów, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

 

Przedsięwzięcie 1

Modernizacja dróg gminnych Uciechów- Kołaczów

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

W ramach tego zadania planuje się modernizację dróg gminnych w miejscowości Uciechów ul. Zielona oraz w Kołaczowie. Część drogi oznaczonej nr działki 750 w Kołaczowie jest nieprzejezdna z powodu zaorania. W związku z powyższym w roku 2019 zaplanowano zlecić firmie prace ziemne związane z korytowaniem, nawiezieniem kruszywa oraz utwardzeniem tych dróg.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”, a także „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.1 Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej - Cel operacyjny I.1.1. „Budowa, przebudowa, remont dróg transportu rolnego” oraz Cel strategiczny Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej - Cel operacyjny V.1.1. „Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedsięwzięcie 2

Koszenie terenów zielonych

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Wynagrodzenie dla operatora kosiarki (typu: traktor) niezbędne jest w celu jeszcze lepszej poprawy estetyki miejscowości oraz właściwego utrzymania terenów publicznych, w tym sportowych i rekreacyjnych. W Uciechowie znajduje się duża ilość zielonych terenów publicznych, które wymagają systematycznego koszenia. Są to m.in.: teren Centrum Kulturalno-Sportowego, teren przy budynku biblioteki, teren parku. Na tych terenach odbywają się liczne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców, które służą poprawie jakości życia.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich- Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Przedsięwzięcie 3

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

W roku 2015 z funduszu sołeckiego została zakupiona kosiarka – traktor Viking MT 5097.1 C , która używana jest do koszenia terenów zielonych. W związku z ciągłą eksploatacja sprzętu niezbędny jest zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz zlecenie ewentualnej naprawy kosiarki.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich, Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Przedsięwzięcie 4

Realizacja zadań związanych z wdrożeniem oferty wsi tematycznej

Uciechów- Wieś Dobrego Humoru”

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Sołectwo Uciechów od dwóch lat wdraża ofertę wsi tematycznych. Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na wykonanie elementów niezbędnych do stylizacji wsi -

Uciechów- Wieś Dobrego Humoru”. Planuje się m. in. wykonanie „witaczy” oraz numeracji przy budynkach gminnych.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. Ponadto zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich, Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”, a także Cel strategiczny III.2 Wzmacnianie sołectw i organizacji społecznych, Cel operacyjny III.2.3 „Budowanie oferty wsi, w tym rozwijanie wsi tematycznych”.

Przedsięwzięcie 5

Prowadzenie strony internetowej

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Sołectwo Uciechów posiada stronę internetową: www.uciechow.pl Prowadzenie tej strony wymaga dużego nakładu pracy i poświęcenia czasu. Dlatego postanowiono, że osoba prowadząca stronę otrzyma symboliczne wynagrodzenie na podstawie podpisanej umowy. Strona internetowa służy mieszkańcom. Tam znajdują się informacje o sołectwie, relacje z wydarzeń na terenie wsi , gminy. Jest to baza informacji dla mieszkańców. Ponadto strona wypełnia funkcję promocyjną. Z wiadomości zamieszczonych na stronie mogą korzystać także odbiorcy zewnętrzni.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz z pkt. 18 „promocja gminy”. Ponadto zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.2 Wzmacnianie sołectw i organizacji społecznych - Cel operacyjny III.2.1 – „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich” oraz Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznych - Cel operacyjny III.1.3 „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym”.

Przedsięwzięcie 6

Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A
w Uciechowie - kontynuacja

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Przedsięwzięcie dotyczy sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, w ramach którego dokonano w latach poprzednich wymiany dachu, wykonano prace modernizacyjne w obrębie ścian, sufitu i podłogi. Ponadto zakupione zostały piece akumulacyjne oraz wentylatory, a także położone zostały płytki w drugiej części sali. Wykonano również remont dwóch łazienek. W kolejnym roku planuje się kontynuować rozpoczęte prace, które będą dotyczyć m. in. remontu zaplecza kuchennego.

Przez wiele lat sala była nieużytkowana z powodu stanu technicznego. Przywrócenie funkcjonowania sali wiejskiej pozwala mieszkańcom sołectwa Uciechów na realizację oddolnych inicjatyw, w tym kulturalnych, służących mieszkańcom (m.in. spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania seniorów, inicjatywy międzypokoleniowe).

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”. Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:Cel strategiczny II.2 Podejmowanie inicjatyw na rzecz

 • Cel operacyjny II.2.1 – „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury”

 • Cel operacyjny III.2.5 – „Udostępnianie i ulepszanie infrastruktury do działań obywatelskich”

Przedsięwzięcie 7

Zakup zestawów piknikowych

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Na terenie sołectwa co roku odbywają się imprezy plenerowe tj. „Uciechowską Biesiada”, „Dzień Dziecka” czy „Festiwal humoru”.

W związku z powyższym mieszkańcy zdecydowali, że ilość zestawów piknikowych jaka jest na stanie sołectwa jest niewystarczająca do sprawnej organizacji ww. przedsięwzięć, dlatego zdecydowali o zakupie pięciu zestawów piknikowych.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny II.2 Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury – cel operacyjny II.2.1 „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury i aktywności obywatelskiej”.

Przedsięwzięcie 8

Zagospodarowanie terenów zielonych

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Środki przeznaczone na to zadanie będą służyć poprawie estetyki wsi. Na terenie sołectwa jest wiele miejsc publicznych, które wymagają zagospodarowania. Poprawi to wizerunek naszej miejscowości. Ponadto planuje się obsadzenie skwerków kwiatami oraz krzewami. Zakupione zostaną również kwiaty do donic znajdujących się przy przystankach autobusowych oraz przy sali wiejskiej.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „sprawy z zakresu… zieleni gminnej i zadrzewień” oraz ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich, cel operacyjny I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Przedsięwzięcie 9

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Słoneczna Polana”

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Teren, przy Bibliotece Publicznej stanowi własność gminy Dzierżoniów. W ramach przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie tego terenu zgodnie z istniejącą koncepcją zagospodarowania co znacząco poprawi estetykę wsi.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”. Ponadto zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny I.2 Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach wiejskich, cel operacyjny I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi” oraz cel operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Przedsięwzięcie 10

Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to okolicznościowe imprezy i spotkania, służące ww. celowi. Większość z tych inicjatyw wpisuje się także w działania w obszarze kultury (np. Dożynki , Biesiada w Uciechowie czy Festiwal Humoru), kultury fizycznej (np. Dzień Dziecka). Wszystkie planowane działania pobudzają aktywność obywatelską, co wpływa na poprawę życia mieszkańców (zrozumienie idei samorządowej, integracja z mieszkańcami, poczucie tożsamości)

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny: VI.3.4 :„Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego”

Cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Przedsięwzięcie 11

Wspieranie działań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gminy Dzierżoniów

Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Na terenie Gminy Dzierżoniów od dwóch kadencji działa Młodzieżowa Rada Gminy Dzierżoniów, która ma za zadanie uświadomić młodym ludziom, że niezależnie od wieku mają ogromny wpływ na to, jak i gdzie żyją. Najważniejszym celem istnienia MRG jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi i zaangażowanie na poziomie lokalnym oraz „zatrzymanie” ludzi młodych na terenie gminy.

W związku z powyższym niezbędne jest zarezerwowanie środków na organizację spotkań pobudzających aktywność młodzieży na terenie gm. Dzierżoniów.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”. Ponadto zadanie zgodne jest ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020: Cel strategiczny III.1 Zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – cel operacyjny III.1.6 : „Powołanie młodzieżowej Rady Gminy” oraz cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

 

Sołtys wsi Uciechów

Elżbieta Filipek