Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz Sołecki 2018

Opublikowano 31 października 2018

 

Załącznik nr 1
do Uchwały   Nr  5/2017

Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów

z dnia  18.09.2017 r.

 

SOŁECTWO UCIECHÓW

                                                                                               Pan Marek Chmielewski

                                                                                                Wójt Gminy Dzierżoniów

 

WNIOSEK

 

            Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie funduszu sołeckiego i uchwały Nr LII/401/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

 

LP. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
na obszarze sołectwa w  ramach funduszu sołeckiego
Wnioskowana kwota
z funduszu sołeckiego
1.       Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A
w Uciechowie - kontynuacja
4.830
2.       Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie 2.250
3.       Wykonanie nasadzeń na terenie sołectwa 2.000
4.       Koszenie terenów zielonych 1.800
5.       Prowadzenie strony internetowej 1.000
6.       Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej 500
7.       Zakup i transport kruszywa 1.000
8.       Zakup namiotu dla Sołectwa Uciechów 1.800
9.       Modernizacja drogi w Kołaczowie 2.000
10.    Modernizacja monitoringu na terenie

Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie

18.000
11.    Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej 3.000,52
12.    Zakup materiałów niezbędnych do obsługi sołectwa 200
Razem 38.380,52 zł

 

Sołtys wsi Uciechów

 

                                  Elżbieta Filipek

Załączniki:

  1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 5/2017  z dnia 18.09.2017 r.
  2. Protokół z Zebrania Wiejskiego
  3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego

 

 

UZASADNIENIE

wniosku sołectwa Uciechów, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

 

 

Przedsięwzięcie 1 Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A  w Uciechowie - kontynuacja
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Dotyczy sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, w ramach którego dokonano w latach poprzednich wymiany dachu, wykonano prace  modernizacyjne w obrębie ścian, sufitu i podłogi. Ponadto zakupione zostały piece akumulacyjne oraz wentylatory, a także położone zostały płytki w drugiej części sali. Wykonano również remont dwóch łazienek.

W kolejnym roku planuje się kontynuować rozpoczęte prace, które będą dotyczyć m. in. ocieplenia budynku, wykonania elewacji. W miarę posiadanych środków planuje się również rozpoczęcie remontu zaplecza kuchennego.

Przez wiele lat sala była nieużytkowana z powodu stanu technicznego. Przywrócenie funkcjonowania sali wiejskiej pozwala mieszkańcom sołectwa Uciechów na realizację oddolnych inicjatyw, w tym kulturalnych, służących mieszkańcom (m.in. spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania seniorów, inicjatywy międzypokoleniowe).

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny II.2.1 – „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury”

·        Cel operacyjny III.2.5 – „Udostępnianie i ulepszanie infrastruktury do działań obywatelskich”

Przedsięwzięcie 2 Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie przy ul. Sportowej znajduje się wybudowany kilkanaście lat temu plac zabaw. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się m. in.  zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych, a także modernizację  urządzeń zabawowych, które stwarzają zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Ponadto, w ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano zakup materiałów do naprawy istniejącego ogrodzenia  Zadanie to ma na celu poprawę stanu technicznego i podniesienie standardu istniejącego obiektu.  

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”

·        Cel operacyjny VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych”.

Przedsięwzięcie 3 Wykonanie nasadzeń na terenie sołectwa
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Środki przeznaczone na to zadanie będą służyć poprawie estetyki wsi. Na terenie sołectwa jest wiele miejsc publicznych, które wymagają zagospodarowania. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę wizerunku wsi. W ramach tego zadania planuje się m. in. wykonanie skwerków, nasadzenie kwiatów przy sali wiejskiej, CKS i przystankach.  

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „sprawy z zakresu… zieleni gminnej i zadrzewień”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny I.2.2 „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”

·        Cel operacyjny I.2.4 „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”.

Przedsięwzięcie 4 Koszenie terenów zielonych
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Wynagrodzenie dla operatora kosiarki (typu: traktor) niezbędne jest w celu jeszcze lepszej poprawy estetyki miejscowości oraz właściwego utrzymania terenów publicznych, w tym sportowych i rekreacyjnych. W Uciechowie znajduje się duża ilość zielonych terenów publicznych, które wymagają systematycznego koszenia. Są to m.in.: teren Centrum Kulturalno-Sportowego, teren przy budynku biblioteki, teren parku. Na tych terenach odbywają się liczne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców, które służą poprawie jakości życia.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12  ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”

·        Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 5 Prowadzenie strony internetowej
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Sołectwo Uciechów posiada stronę internetową: www.uciechow.pl Prowadzenie tej strony wymaga dużego nakładu pracy i poświęcenia czasu. Dlatego postanowiono, że osoba prowadząca stronę otrzyma symboliczne wynagrodzenie na podstawie podpisanej umowy. Strona internetowa służy mieszkańcom. Tam znajdują się informacje o sołectwie, relacje z wydarzeń na terenie wsi , gminy. Jest to baza informacji dla mieszkańców. Ponadto strona wypełnia funkcję promocyjną. Z wiadomości zamieszczonych na stronie mogą korzystać także  odbiorcy zewnętrzni.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz z pkt. 18 „promocja gminy”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny III.2.1 – „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”

·        Cel operacyjny III.1.3 „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym”.

Przedsięwzięcie 6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

W roku 2015 z funduszu sołeckiego została zakupiona kosiarka – traktor  Viking MT 5097.1 C , która używana jest do koszenia terenów zielonych.  W związku z ciągłą eksploatacja sprzętu  niezbędny jest zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz  zlecenie ewentualnej  naprawy kosiarki.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12  ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”

·        Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 7 Zakup i transport kruszywa
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Zadanie polega na zakupie i transporcie kruszywa na drogi gminne gruntowe, w celu poprawy ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych służy poprawie życia mieszkańców, ponieważ zapewnia bezpieczny dojazd do domu czy do pól. Zadanie zwiększa poziom bezpieczeństwa publicznego.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”, a także „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (..)”.

Zadanie  wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny I.1.1. „Budowa, przebudowa, remont dróg transportu rolnego”

·        Cel operacyjny V.1.1. „Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Przedsięwzięcie 8 Zakup namiotu dla Sołectwa Uciechów
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Sołectwo Uciechów uczestniczy lub organizuje wiele projektów ( imprez plenerowych) w ciągu całego roku.  Namiot  jest  niezbędny do realizacji inicjatyw  pobudzających  aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny: III.1.4  „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”

·        Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”

·        Cel operacyjny II.2.4 „Rozwój i promocja oferty  kulturalnej”

Przedsięwzięcie 9 Modernizacja drogi w Kołaczowie
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy W ramach tego zadania planuje się modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Kołaczów – droga oznaczona nr działki 750. Część tej drogi jest nieprzejezdna z powodu zaorania. W związku z powyższym w roku 2018 zaplanowano zlecić wykonanie okazania granic przedmiotowej działki a w późniejszym czasie  utwardzić ją kruszywem.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”, a także „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”.

Zadanie  wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny I.1.1. „Budowa, przebudowa, remont dróg transportu rolnego”

·        Cel operacyjny V.1.1. „Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Przedsięwzięcie 10 Modernizacja monitoringu na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Centrum Kulturalno-Sportowe w Uciechowie obejmuje znaczny obszar, na którym znajduje się plac zabaw, wiata rekreacyjna, boiska sportowe oraz zaplecze dla sportowców. Przy CKS znajduje się również  „Park pod Uciechowską Lipą”.  Obiekt ten jest ogólnodostępny dla mieszkańców i osób przyjezdnych. W celu zminimalizowania ryzyka  dewastacji tego obiektu planuje się  montaż nowego systemu monitoringu, który swoim zasięgiem będzie obejmował cały teren.   

Zadanie zgodne jest z art.7 ust.1 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „Sprawy z zakresu … utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny II.2.1 „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury” 

·        Cel operacyjny VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych”. 

Przedsięwzięcie 11 Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to okolicznościowe imprezy i spotkania, służące ww. celowi. Większość z tych inicjatyw wpisuje się także w działania w obszarze kultury (np. Dożynki czy Festiwal Humoru), kultury fizycznej (np. Dzień Dziecka). Wszystkie planowane działania pobudzają aktywność obywatelską, co wpływa na poprawę życia mieszkańców (zrozumienie idei samorządowej, integracja z mieszkańcami, poczucie tożsamości)

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny: VI.3.4 :„Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego”

·        Cel operacyjny  III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”.

Przedsięwzięcie 12 Zakup materiałów niezbędnych do obsługi sołectwa
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (artykuły papiernicze, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa) oraz usług (np. usługi fotograficzne dokumentujące działania). Materiały te są niezbędne do realizacji inicjatyw, pobudzających  aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

·        Cel operacyjny: III.1.4  „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”

·        Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”.

 

 

    Sołtys wsi  Uciechów

 

                                    Elżbieta Filipek