Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz sołecki 2017

Opublikowano 30 grudnia 2016

 

Załącznik nr 1
do Uchwały   Nr  5/2016

Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów

z dnia  21.09.2016 r.

 

SOŁECTWO UCIECHÓW

Pan Marek Chmielewski

 Wójt Gminy Dzierżoniów

 

WNIOSEK

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm. ) oraz uchwały Nr XLVIII/380/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie funduszu sołeckiego i uchwały Nr LII/401/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

 

LP. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji 
na obszarze sołectwa w  ramach funduszu sołeckiego
Wnioskowana kwota 
z funduszu sołeckiego
Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie - kontynuacja 12000,00
Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym kontynuacja  wykonania „Parku pod uciechowską lipą” 4000,00
Zakup sprzętu oraz strojów sportowych dla zawodników LKS KOLIBER Uciechów 4000,00
Zakup namiotu dla Sołectwa Uciechów 1500,00
Koszenie terenów zielonych 1200,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej 500,00
Prowadzenie strony internetowej 1000,00
Zakup i transport kruszywa 1000,00
Działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej 3853,36
Zakup drukarki i materiałów niezbędnych do obsługi sołectwa 1400,00
Realizacja zadań związanych z wdrożeniem ofert wsi tematycznej – Uciechów wieś dobrego humoru 3000,00
Razem 33.453,36 zł

 

Sołtys wsi Uciechów

 

Elżbieta Filipek

 

Załączniki:

 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 5/2016  z dnia 21.09.2016 r.
 1. Protokół z Zebrania Wiejskiego
 1. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego

 

UZASADNIENIE

wniosku sołectwa Uciechów, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania

w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

 

Przedsięwzięcie 1 Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie - kontynuacja
Planowany termin realizacji III-XI 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Dotyczy sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, w ramach którego dokonano w latach poprzednich wymiany dachu, wykonano prace  modernizacyjne w obrębie ścian, sufitu i częściowo podłogi. W roku 2016 zakupione zostaną piece akumulacyjne oraz wentylatory. W roku 2016 planuje się m.in. położenie płytek na sali.
Przez wiele lat sala była nieużytkowana z powodu stanu technicznego. Przywrócenie funkcjonowania sali wiejskiej pozwoli mieszkańcom sołectwa Uciechów na realizację oddolnych inicjatyw, w tym kulturalnych, służących mieszkańcom (m.in. spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania seniorów, inicjatywy międzypokoleniowe).

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny II.2.1 – „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury”
 • Cel operacyjny III.2.5 – „Udostępnianie i ulepszanie infrastruktury do działań obywatelskich”
Przedsięwzięcie 2 Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym kontynuacja wykonania 

„Parku pod uciechowską lipą 

Planowany termin realizacji III-XI 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w roku 2013. Park powstaje po zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim. Zaniedbane dotychczas miejsce, położone w centrum wsi, stanie się atrakcją miejscowości, miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Na terenie parku  wykonano „miejsce pamięci” gdzie zgromadzone zostały elementy pomników cmentarnych i ustawiona została kamienna płyta pamiątkowa, co nadaje parkowi znaczenie kulturowe. Następnie  położono instalację elektryczną, zamontowano lampy parkowe i wykonano utwardzenia alejek  kostką granitową. W roku 2017 planuje się wykonanie m.in. pergoli oraz utwardzenie drogi dojazdowej do parku.

Zagospodarowanie tego terenu odbywa się zgodnie z istniejącą koncepcją i poprawi znacząco estetykę wsi.

 

Teren, na którym powstaje park stanowi własność gminy. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12  ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
 • Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
Przedsięwzięcie 3 Zakup sprzętu oraz strojów sportowych dla zawodników LKS KOLIBER Uciechów
Planowany termin realizacji III-XI 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy W ramach przedsięwzięcia zarezerwowano środki na zakup niezbędnego sprzętu  do  treningu oraz strojów piłkarskich dla najmłodszych  zawodników klubu sportowego LKS „Koliber” Uciechów. Zadanie to ma na celu krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu  sołectwa.

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych” .

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny VI.3 Upowszechnianie sportu i rekreacji, działanie: VI.3.2 „Wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń  sportowych”
 • Cel operacyjny VI.3 Upowszechnianie sportu i rekreacji, działanie: VI.3.4 „Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego
Przedsięwzięcie 4 Zakup namiotu dla Sołectwa Uciechów
Planowany termin realizacji III-X 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

Sołectwo Uciechów uczestniczy lub organizuje wiele projektów ( imprez plenerowych) w ciągu całego roku.  Namiot  jest  niezbędny do realizacji inicjatyw  pobudzających  aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

 

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny: III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej”
 • Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”
 • Cel operacyjny II.2.4 „Rozwój i promocja oferty  kulturalnej”
Przedsięwzięcie 5 Koszenie terenów zielonych
Planowany termin realizacji III-XI 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

Wynagrodzenie dla operatora kosiarki (typu: traktor) niezbędne jest w celu jeszcze lepszej poprawy estetyki miejscowości oraz właściwego utrzymania terenów publicznych, w tym sportowych i rekreacyjnych. W Uciechowie znajduje się duża ilość zielonych terenów publicznych, które wymagają systematycznego koszenia. Są to m.in.: teren Centrum Kulturalno-Sportowego, teren przy budynku biblioteki, teren parku. Na tych terenach odbywają się liczne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców, które służą poprawie jakości życia.

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12  ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
 • Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
Przedsięwzięcie 6 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej
Planowany termin realizacji III- XII 2017r. 
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

W roku 2015 z funduszu sołeckiego została zakupiona kosiarka – traktor
Viking MT 5097.1 C , która używana jest do koszenia terenów zielonych.  W związku z ciągłą eksploatacja sprzętu  niezbędny jest zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz  zlecenie ewentualnej  naprawy .

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12  ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
 • Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
Przedsięwzięcie 7 Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej
Planowany termin realizacji I-XII 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

Sołectwo Uciechów posiada stronę internetową: www.uciechow.pl Prowadzenie tej strony wymaga dużego nakładu pracy i poświęcenia czasu. Dlatego postanowiono, że osoba prowadząca stronę otrzyma symboliczne wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło. Strona internetowa służy mieszkańcom. Tam znajdują się informacje o sołectwie, relacje z wydarzeń na terenie wsi , gminy. Jest to baza informacji dla mieszkańców. Ponadto strona wypełnia funkcję promocyjną. Z wiadomości zamieszczonych na stronie mogą korzystać także  odbiorcy zewnętrzni.

 

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz z pkt. 18 „promocja gminy”.

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny III.2.1 – „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”
 • Cel operacyjny III.1.3 „Rozwijanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji w życiu publicznym”.
Przedsięwzięcie 8 Zakup i transport kruszywa
Planowany termin realizacji II – XI 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

Zadanie polega na zakupie i transporcie kruszywa na drogi gminne gruntowe, w celu poprawy ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych służy poprawie życia mieszkańców, ponieważ zapewnia bezpieczny dojazd do domu czy do pól. Zadanie zwiększa poziom bezpieczeństwa publicznego.

 

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”, a także (…) „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”.

 

Zadanie  wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny I.1.1. „Budowa, przebudowa, remont dróg transportu rolnego”
 • Cel operacyjny V.1.1. „Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Przedsięwzięcie 9 Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
Planowany termin realizacji I-XII 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

 

 

 

Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to okolicznościowe imprezy i spotkania, służące ww. celowi. Większość z tych inicjatyw wpisuje się także w działania w obszarze kultury (np. Dożynki czy Festiwal Humoru), kultury fizycznej (np. Dzień Dziecka). Wszystkie planowane działania pobudzają aktywność obywatelską, co wpływa na poprawę życia mieszkańców (zrozumienie idei samorządowej, integracja z mieszkańcami, poczucie tożsamości)

 

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny: VI.3.4 :„Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego”
 • Cel operacyjny  III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”
Przedsięwzięcie 10 Zakup drukarki i materiałów niezbędnych do obsługi sołectwa
Planowany termin realizacji I-XII 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (drukarka, artykuły papiernicze, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa) oraz usług (np. usługi fotograficzne dokumentujące działania). Materiały te są niezbędne do realizacji inicjatyw, pobudzających  aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

 

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny: III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej”
 • Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”
Przedsięwzięcie 11 Realizacja zadań związanych z wdrożeniem ofert wsi tematycznej – Uciechów wieś dobrego humoru
Planowany termin realizacji I-XII 2017r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

 

 

 

 

Sołectwo Uciechów zamierza wdrożyć ofertę wsi tematycznych. Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na wykonanie elementów niezbędnych do stylizacji wsi -

Uciechów – Wieś Dobrego Humoru. Planuje się m. in. zakup płyt kamiennych lub drewnianych albo witaczy nawiązujących do charakteru wsi.  Materiały te są niezbędne do realizacji inicjatyw, pobudzających  aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

 

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

 

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:

 • Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
 • Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
 • Cel operacyjny: III.1.4  „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej”
 • Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”
 • Cel operacyjny III.2.3 „Budowanie oferty wsi, w tym rozwijanie wsi tematycznych”

 

 

 

    Sołtys wsi  Uciechów

 

                                    Elżbieta Filipek