Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz sołecki 2016

Opublikowano 22 grudnia 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015
Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów
z dnia 15.09.2015 r.

SOŁECTWO UCIECHÓW
Pan Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów

WNIOSEK

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 20014 roku o funduszu sołeckim
oraz uchwały Nr XLVIII\380\14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego i uchwały Nr LII/401/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

LP. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
na obszarze sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Wnioskowana kwota
z funduszu sołeckiego
1. Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie - kontynuacja 17.000
2. Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym kontynuacja wykonania „Parku pod uciechowską lipą” 6.689,40
3. Zakup bramki i wyposażenia piłkarskiego 3.000
4. Koszenie terenów zielonych 1.000
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej 500
6. Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej 1.000
7. Zakup i transport kruszywa 1.000
8. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów 500
9. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej 2.000
10. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa 1.000
Razem 33.689,40 zł

Sołtys wsi Uciechów

Elżbieta Filipek

Załączniki:
1. Uchwała Zebrania Wiejskiego Nr 7/2015 z dnia 15.09.2015 r.
2. Protokół z Zebrania Wiejskiego
3. Lista obecności z Zebrania Wiejskiego

UZASADNIENIE
wniosku sołectwa Uciechów, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania
w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Przedsięwzięcie 1 Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie - kontynuacja
Planowany termin realizacji III-XI 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Dotyczy sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, w ramach którego w roku 2013 dokonano wymiany dachu, w 2014 r. wykonano prace modernizacyjne w obrębie ścian, sufitu i częściowo podłogi. W roku 2015 przygotowano podłogę pod płytki. Przez wiele lat sala była nieużytkowana z powodu stanu technicznego. Przywrócenie funkcjonowania sali wiejskiej pozwoli mieszkańcom sołectwa Uciechów na realizację oddolnych inicjatyw, w tym kulturalnych, służących mieszkańcom (m.in. spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania seniorów, inicjatywy międzypokoleniowe).

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny II.2.1 – „Budowa i modernizacja obiektów służących rozwojowi kultury”
• Cel operacyjny III.2.5 – „Udostępnianie i ulepszanie infrastruktury do działań obywatelskich”
Przedsięwzięcie 2 Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym kontynuacja wykonania
„Parku pod uciechowską lipą”
Planowany termin realizacji III-XI 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w roku 2013. Park powstaje po zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim. Zaniedbane dotychczas miejsce, położone w centrum wsi, stanie się atrakcją miejscowości, miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Na terenie parku w 2014r. wykonano „miejsce pamięci” gdzie zgromadzone zostały elementy pomników cmentarnych i ustawiona została kamienna płyta pamiątkowa, co nadaje parkowi znaczenie kulturowe. W roku 2015 położono instalację elektryczną, zamontowano lampy parkowe i zakupiono kostkę pod alejki granitowe. Zagospodarowanie odbędzie się zgodnie z istniejącą koncepcją. Wykonanie Parku poprawi znacząco estetykę wsi.

Teren, na którym powstaje park stanowi własność gminy. Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
• Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”

Przedsięwzięcie 3 Zakup bramki i wyposażenia piłkarskiego
Planowany termin realizacji III-XI 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy W ramach przedsięwzięcia zarezerwowano środki na zakup bramki do gry w piłkę nożną oraz strojów piłkarskich dla zawodników drużyny piłkarskiej LKS „Koliber” Uciechów. Zadanie to ma na celu krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu sołectwa.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych” .

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny II.1. Rozbudowa potencjału turystycznego, działanie: II.1.3 „Budowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”
• Cel operacyjny VI.6 Upowszechnianie sportu i rekreacji, działanie: VI.3.1 „Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych”
Przedsięwzięcie 4 Koszenie terenów zielonych
Planowany termin realizacji III-X 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Wynagrodzenie dla operatora kosiarki (typu: traktor) niezbędne jest w celu jeszcze lepszej poprawy estetyki miejscowości oraz właściwego utrzymania terenów publicznych, w tym sportowych i rekreacyjnych. W Uciechowie znajduje się duża ilość zielonych terenów publicznych, które wymagają systematycznego koszenia. Są to m.in.: teren Centrum Kulturalno-Sportowego, teren przy budynku biblioteki, teren parku. Na tych terenach odbywają się liczne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców, które służą poprawie jakości życia.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
• Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
Przedsięwzięcie 5 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej
Planowany termin realizacji III- X 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Przedsięwzięcie polega na zakupie do ww. kosiarki materiałów eksploatacyjnych, m.in. części zamiennych, paliwa i olejów oraz zlecenie ewentualnej naprawy .

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym – sprawy z zakresu „zieleni gminnej i zadrzewień”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.2.2 – „Wysoka estetyka poszczególnych miejscowości gminy z wyodrębnieniem centrów wsi”
• Cel operacyjny I.2.4 – „Urządzona, uporządkowana i zadbana przestrzeń publiczna”
Przedsięwzięcie 6 Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej
Planowany termin realizacji I-XII 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Sołectwo Uciechów posiada stronę internetową: www.uciechow.pl Prowadzenie tej strony wymaga dużego nakładu pracy i poświęcenia czasu. Dlatego postanowiono, że osoba prowadząca stronę otrzyma symboliczne wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło. Strona internetowa służy mieszkańcom. Tam znajdują się informacje o sołectwie, relacje z wydarzeń na terenie wsi , gminy. Jest to baza informacji dla mieszkańców. Ponadto strona wypełnia funkcję promocyjną. Z wiadomości zamieszczonych na stronie mogą korzystać także odbiorcy zewnętrzni.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz z pkt. 18 „promocja gminy”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny III.2.1 – „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”
Przedsięwzięcie 7 Zakup i transport kruszywa
Planowany termin realizacji II – XI 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Zadanie polega na zakupie i transporcie kruszywa na drogi gminne gruntowe, w celu poprawy ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych służy poprawie życia mieszkańców, ponieważ zapewnia bezpieczny dojazd do domu czy do pól. Zadanie zwiększa poziom bezpieczeństwa publicznego.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”, a także (…) „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny I.1.1. „Budowa, przebudowa, remont dróg transportu rolnego.
Przedsięwzięcie 8 Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów
Planowany termin realizacji I-IV 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Przedsięwzięcie to realizowane będzie wspólnie z sołectwem Roztocznik. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano zakup wraz z montażem wiaty przystankowej przy drodze Dzierżoniów- Wrocław w miejscowości Kołaczów.

Zadanie zgodne jest z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadanie własne gminy obejmują sprawy: (…) lokalnego transportu drogowego”.

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny V.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej – działanie V.1.3 „Doskonalenie systemu komunikacji publicznej”.
Przedsięwzięcie 9 Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
Planowany termin realizacji I-XII 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy
Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to okolicznościowe imprezy i spotkania, służące ww. celowi. Większość z tych inicjatyw wpisuje się także w działania w obszarze kultury (np. Dożynki czy Festiwal Humoru), kultury fizycznej (np. Dzień Dziecka). Wszystkie planowane działania pobudzają aktywność obywatelską, co wpływa na poprawę życia mieszkańców (zrozumienie idei samorządowej, integracja z mieszkańcami, poczucie tożsamości)

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny: VI.3.4 :„Atrakcyjna oferta aktywnego spędzania czasu wolnego”
• Cel operacyjny III.1.4 : „Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej”
Przedsięwzięcie 10 Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa
Planowany termin realizacji I-XII 2016r.
Opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, że przedsięwzięcie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców oraz jest zgodne ze strategią rozwoju gminy

Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa) oraz usług (np. usługi fotograficzne, dokumentujące działania). Planuje się również zakup aparatu fotograficznego, który pomoże w utrwaleniu najważniejszych wydarzeń z życia sołectwa. Materiały te są niezbędne do realizacji inicjatyw, pobudzających aktywności obywatelską, co służy poprawie życia mieszkańców.

Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”

Zadanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020:
• Cel operacyjny: III.1.4 „Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej”
• Cel operacyjny: III.2.1 „Rozwijanie mechanizmu wspierania inicjatyw sołeckich i obywatelskich”