Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz sołecki 2014

Opublikowano 20 grudnia 2015

Załącznik do Uchwały Nr 5/2013

Zebrania Wiejskiego wsi  Uciechów

z dnia 19.09.2013 r.

 

SOŁECTWO UCIECHÓW

Pan Marek Chmielewski

                                                                                               Wójt Gminy Dzierżoniów

 

WNIOSEK

 

Na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI\264\13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 i uchwały Nr XL/313/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków na fundusz sołecki dla sołectwa Mościsko, Ostroszowice, Piława Dolna i Uciechów na rok 2014, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014

 

LP. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
na obszarze sołectwa
w  ramach funduszu sołeckiego
Wnioskowana kwota z funduszu sołeckiego Wkład własny mieszkańców
1. Modernizacja sali wiejskiej 7512 Część prac modernizacyjnych wykonają mieszkańcy
2. Zagospodarowanie terenów zielonych,
w tym kontynuacja wykonania „Parku pod uciechowską lipą”
5000 Większość prac przy zagospodarowaniu parku wykonają mieszkańcy
3. Zakup z montażem siedzisk na trybunie przy boisku do piłki nożnej 4000 -
4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej 1500 Mieszkańcy przygotują teren pod montaż wiaty
5. Zakup kontenera magazynowego 2100 -
6. Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej 1000 Prowadzenie strony internetowej wymaga dużego nakładu pracy. Wskazana kwota stanowi częściowa rekompensatę dla osoby prowadzącej stronę.
7. Zakup wyposażenia sali wiejskiej 500 -
8. Naprawa namiotów sołeckich 1000 -
9. Transport kruszywa 1000 Mieszkańcy rozplantują dostarczone kruszywo na drogach gminnych gruntowych
10. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej 4000 Spotkania i działania  przygotują i przeprowadzą mieszkańcy.
11. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa 506 -
Razem 28 118 zł  

 Wniosek niniejszy został przyjęty uchwałą Nr 5/2013  Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów,
w dniu 19.09.2013r.

 

UZASADNIENIE

wniosku sołectwa Uciechów, dotyczącego planowanych przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałą  Nr 5/2013 Zebrania Wiejskiego wsi  Uciechów z dnia 19.09.2013r.

 

 

LP. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji
na obszarze sołectwa
w  ramach funduszu sołeckiego
Opis przedsięwzięcia i termin realizacji Uzasadnienie, że przedsięwzięcie służy poprawie życia mieszkańców Uzasadnienie wpisywania się przedsięwzięcia w zadania własne gminy Uzasadnienie zgodności ze strategią gminy
1. Modernizacja sali wiejskiej Zadanie polega na wykonaniu prac modernizacyjnych w obrębie ścian, sufitu i podłogi sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38. Przez wiele lat sala była nieużytkowana z powodu stanu technicznego. W roku 2013 wykonana została wymiana dachu, dlatego konieczne jest wykonanie kolejnych prac.Termin realizacji: I-XI 2014r. Przywrócenie funkcjonowania sali wiejskiej pozwoli mieszkańcom sołectwa Uciechów na realizację oddolnych inicjatyw, w tym kulturalnych, służących mieszkańcom (m.in. spotkania dla dzieci i młodzieży, spotkania seniorów, inicjatywy międzypokoleniowe). Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych” Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny: II.1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury – działanie: Budowa i modernizacja  placówek kulturalnych (w tym świetlic wiejskich);

- Cel operacyjny III.1. Wzmocnienie działalności sołectw – działanie: Integracja społeczności gminy.

2. Zagospodarowanie terenów zielonych,
w tym kontynuacja wykonania „Parku pod uciechowską lipą”
Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w roku 2013. Park powstanie po zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim. Zaniedbane miejsce stanie się atrakcją miejscowości, miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Na terenie parku planowane jest „miejsce pamięci” gdzie zgromadzone zostaną elementy pomników cmentarnych, co nada parkowi znaczenie kulturowe.  Zagospodarowanie odbędzie się zgodnie z istniejącą koncepcją. W 2014 r. planuje się wykonać aleję główną.Termin realizacji: IV – XI 2014r. Wykonanie parku, służyć będzie mieszkańcom. Będzie to miejsce spotkań, wypoczynku, rekreacji a także organizacji lokalnych inicjatyw. Park będzie zawierał elementy charakterystyczne dla wsi, co poprawi atrakcyjność miejscowości i wzmocni tożsamość mieszkańców Teren, na którym powstaje park stanowi własność gminy. Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust.1 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…)zieleni gminnej i zadrzewień”. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny:V.5 Upowszechnianie sportu i rekreacji  - działanie Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych;

- Cel operacyjny: II.1 Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury – działanie: Odbudowa, rekonstrukcja i rewitalizacja obiektów o znaczeniu kulturowo-historycznym.

 

3. Zakup z montażem siedzisk na trybunie przy boisku do piłki nożnej Zadanie to kolejny etap wymiany drewnianych trybun przy boisku do piłki nożnej na nowe, plastikowe siedziska. Trybuny z 2007r. są już zniszczone, dlatego dla zachowania użyteczności obiektu konieczna jest systematyczna wymiana. Zadanie dotyczy wyposażenia Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie.Termin realizacji: IV – VIII 2014r. Zadanie będzie służy poprawie życia mieszkańców. Na terenie obiektu realizowana jest działalność LKS Koliber Uciechów oraz odbywają się liczne przedsięwzięcia lokalne wzmacniające aktywność obywatelską. Centrum Kulturalno-Sportowe, którego elementem są trybuny jest głównym terenem publicznym wsi Uciechów, gdzie koncentruje się życie publiczne wsi. Teren, na którym nastąpi wymiana trybun jest terenem publicznym (stanowi własność gminy). Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny:V.5 Upowszechnianie sportu i rekreacji  - działania:  Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz Wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń sportowych

 

4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej Przy ulicy Zielonej znajduje się nieuporządkowany  teren publiczny. Jest to miejsce, które w tej części wsi może stanowić rekreacyjny teren zieleni gminnej. W pierwszej kolejności należy uporządkować ten teren, a następnie zakupić i zamontować wyposażenie. Zakup wiaty służył będzie celom rekreacyjnym, ale także będzie miejscem oczekiwania na autobus szkolny dla dzieci i młodzieży.Termin realizacji: I – XI 2014r. Przedsięwzięcie to poprawi jakość życia mieszkańców, ponieważ po pierwsze stanowić będzie miejsce wypoczynku i rekreacji, a po drugie umożliwi dzieciom i młodzieży oczekiwanie na autobus szkolny w wiacie, która ochroni oczekujących od deszczu i śniegu. Teren, na którym zostanie zamontowana wiata stanowi własność gminy. Zadanie zgodne jest więc z art. 7 ust.1 pkt.10 i  12 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych” oraz (…) zieleni gminnej i zadrzewień”. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny:V.5 Upowszechnianie sportu i rekreacji  - działanie Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych.

 

5. Zakup kontenera magazynowego Wynikiem obowiązywania od 2008r.funduszu sołeckiego jest zakup  majątku, który pozostaje w dyspozycji sołectwa ( np. ławostoły, namioty). W celu prawidłowego przechowywania tego mienia konieczny jest zakup kontenera magazynowego. Kontener zostanie posadowiony na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego.Termin realizacji: III-V 2014r.

 

Wszystkie sprzęty zakupione z funduszu sołeckiego, służą mieszkańcom do realizacji lokalnych inicjatyw, a to z kolei służy poprawie życia mieszkańców. Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny:III.1 Wzmocnienie działalności sołectw- działanie: Stworzenie mechanizmu wspierania przez budżet gminy inicjatyw sołeckich.
6. Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwo Uciechów posiada stronę internetową: www.uciechow.pl Prowadzenie tej strony wymaga dużego nakładu pracy i poświęcenia czasu. Dlatego postanowiono, że osoba prowadząca stronę otrzyma symboliczne wynagrodzenie na podstawie umowy -zlecenia.Termin realizacji : I-XII 2014r. Strona internetowa służy mieszkańcom. Tam znajdują się informacje o sołectwie, relacje z wydarzeń na terenie wsi , gminy. Jest to baza informacji dla mieszkańców. Ponadto strona wypełnia funkcję promocyjną. Z wiadomości zamieszczonych na stronie mogą korzystać odbiorcy zewnętrzni. Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz z pkt. 18 „promocja gminy”. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny:III.1 Wzmocnienie działalności sołectw- działanie:

działanie: Stworzenie mechanizmu wspierania przez budżet gminy inicjatyw sołeckich.

7. Zakup wyposażenia sali wiejskiej W celu realizacji zadań sołectwa, w tym wzmacniania aktywności obywatelskiej konieczne są zakupy sprzętu oraz drobnego wyposażenia według bieżących potrzeb.Termin realizacji: I-XI 2014r. Wyposażenie sali wiejskiej służy mieszkańcom w realizacji wszelkich lokalnych przedsięwzięć Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym tj. „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych” oraz „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny III.1. Wzmocnienie działalności sołectw – działania: Stworzenie mechanizmu wspierania przez budżet gminy inicjatyw sołeckich oraz  Integracja społeczności gminy.
8. Naprawa namiotów sołeckich Ze środków funduszu sołeckiego w latach następnych zakupiono namioty, służące realizacji przedsięwzięć pobudzających aktywność obywatelską. Namioty jednak uległy uszkodzeniu na skutek warunków atmosferycznych (wiatr), w związku z czym konieczna jest ich naprawa.Termin realizacji: III – IV 2014r. Naprawa namiotów służy poprawie jakości życia mieszkańców, ponieważ mogą z nich korzystać w trakcie realizacji przedsięwzięć pobudzających aktywność obywatelską. Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny III.1. Wzmocnienie działalności sołectw – działania: Stworzenie mechanizmu wspierania przez budżet gminy inicjatyw sołeckich oraz  Integracja społeczności gminy
9. Transport kruszywa Zadanie polega na transporcie kruszywa na drogi gminne gruntowe, w celu poprawy ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego.Termin realizacji: III-IX 2014r. Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych służy poprawie życia mieszkańców, ponieważ zapewnia bezpieczny dojazd do domu czy do pól. Zadanie zwiększa poziom bezpieczeństwa publicznego Zadanie zgodne jest z art. 7 ust.1 pkt.2 i 14 ustawy o samorządzie gminnym tj. „W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: (…) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” oraz (…) „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)”. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny V.2 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – działanie: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

- Cel operacyjnyV.6 Modernizacja infrastruktury technicznej  - działanie: Przebudowa i remonty istniejących dróg.

 

10. Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej Zadanie polega na realizacji szeregu działań związanych z pobudzeniem aktywności obywatelskiej. Są to okolicznościowe imprezy i spotkania, służące ww. celowi. Większość z tych inicjatyw wpisuje się także w działania w obszarze kultury (np. Dożynki czy Festiwal Humoru), kultury fizycznej (np. Dzień Dziecka).Termin realizacji: V-X 2014r. Wszystkie planowane działania pobudzają aktywność obywatelską, co wpływa na poprawę życia mieszkańców (zrozumienie idei samorządowej, integracja z mieszkańcami, poczucie tożsamości) Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny III.1. Wzmocnienie działalności sołectw – działania: Stworzenie mechanizmu wspierania przez budżet gminy inicjatyw sołeckich oraz  Integracja społeczności gminy.
11. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa Środki finansowe w ramach tego działania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. artykuły papiernicze, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa) oraz usług (np. usługi fotograficzne, dokumentujące działania)Termin realizacji:  I-XI 2014r. Materiały są niezbędne do realizacji inicjatyw, które służą pobudzeniu aktywności obywatelskiej, co służy poprawie życia mieszkańców Zadanie zgodnie jest z art.7 ust.1 pkt. 17 ustawy o samorządzie gminnym: „wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013:- Cel operacyjny III.1. Wzmocnienie działalności sołectw – działania: Stworzenie mechanizmu wspierania przez budżet gminy inicjatyw sołeckich oraz  Integracja społeczności gminy.

 

 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO -2014r.

Sprawozdanie do pobrania