Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz sołecki 2013

Opublikowano 7 listopada 2011

Załącznik do Uchwały Nr….Obraz
Zebrania Wiejskiego wsi Uciechów z dnia 24.09.2012r.
SOŁECTWO UCIECHÓW
Pan Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów

 

WNIOSEK
Na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII 53112 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 i uchwały Nr XXV/ 193/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 sierpnia 2012r w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie środków na fundusz sołecki dla sołectwa Mościsko, Ostroszowice, Piława Dolna i Uciechów na rok 2013, zgłaszamy następujące przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach funduszu soleckiego  Wnioskowana kwota z funduszu soleckiego  Wkład własny mieszkańców 
Doposażenie CentrumKulturalnoSportowegopoprzez m.in. częściową wymianę trybun i wykonanie dodatkowych drzwi do toalety w budynku zaplecza  

 

4000 Mieszkańcy wykonają podstawy betonowe do zamontowania siedzisk 

 

Zagospodarowanie terenów zielonych w tym rozpoczęcie wykonania „Parku oduciechowskąli ą”  

 

8000 Mieszkańcy wykonają prace porządkowe i ziemne 

 

Zakupławostołów  

 

2000
Wyposażenie i remont sali wiejskiej poprzez zakup gabloty wystawienniczej i malowanie  

 

1500 Mieszkańcy wykonają malowanie sali wiejskiej przy ul. Piastowskie’ 38a 

 

Zakup rozdzielni elektrycznej i modernizacja linii elektrycznej na terenie CKS  

 

1150
Zakup strojów i akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania zespołu muzycznego „Uciecho-Wianki” 

 

 

4000
Spotkania i działania integracyjne  4100 Mieszkańcy przygotuj ą i przeprowadzą spotkania i działania integracyjnego
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa  500
razem 750 zł

 

UZASADNIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2013.

Uchwałą nr 5/2012 z dnia 24.09.2012r. Zebranie Wiejskie wsi Uciechów wskazało niżej wymienione przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.:

Doposażenie Centrum Kulturalno-Sportowego poprzez m.in. częściowa wymianę trybun i wykonanie dodatkowych drzwi do toalety w budynku zaplecza (4000 zł)

Przy boisku do piłki nożnej znajdują się drewniane trybuny, które zostały zamontowane w 2007 roku i przez lata ich stan systematycznie pogarszał się. Boisko w Uciechowie jest miejscem, gdzie często rozgrywane są mecze piłki nożnej lokalnej drużyny LKS Koliber Uciechów oraz gdzie odbywają się liczne inne imprezy (m.in. Nocny Turniej Piłki Nożnej, Festiwal Humoru). Konieczne jest systematyczna wymiana trybun na plastikowe siedziska. Aby jednak tego dokonać należy wykonać podstawy betonowe do montowania siedzisk. Te podstawy wykonają mieszkańcy.

budynku zaplecza znajdują się toalety, które jednak dostępne są od wewnątrz budynku (dojście przez szatnie dla zawodników). W czasie meczów i innych imprez kibice i uczestnicy nie mają więc dostępu do toalet, ponieważ szatnie są zamknięte w celu ochrony odzieży i rzeczy osobistych zawodników. Konieczne jest więc zastosowanie rozwiązania, które umożliwi dojście do toalet z zewnątrz budynku, polegające na wykonaniu dodatkowych drzwi. Zadanie zostanie realizowane pod warunkiem zgodności rozwiązania z prawem budowlanym.

Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym rozpoczęcie wykonania „Parku pod uciechowską lipą” (8000 zł)

bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Kulturalno-Sportowego znajduje się teren gminny, na którym kiedyś znajdował się cmentarz ewangelicki. Parafia ewangelicka w Świdnicy wyraziła zgodę na przekształcenie tego miejsca w Park. Mieszkańcy już w sołeckiej strategii rozwoju przewidzieli utworzenie w tym miejscu „Parku pod uciechowską lipą”, ponieważ na terenie rosną lipy. Zakłada się, że na terenie Parku powstanie obelisk upamiętniający pochowanych niegdyś na cmentarzu. Przed przystąpieniem do prac opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania terenu. Zakłada się, ze prace porządkowe i ziemne wykonają mieszkańcy Uciechowa.

Ponadto ze środków na to zadanie zostaną zakupione niezbędne elementy i rośliny do utrzymania istniejących terenów zielonych.

Zakup ławostołów (2000 zł)

Zakup fawostotów ( komplet: stół i 2 ławki) służył będzie mieszkańcom sołectwa w trakcie imprez lokalnych gminnych. Mieszkańcy licznie uczestniczą w wielu imprezach i spotkaniach integracyjnych. Często się zdarza, że w trakcie tych przedsięwzięć brakuje miejsc do siedzenia. Ponadto ławostoty służyć będą mieszkańcom w trakcie wyjazdów np. na dożynki gminne czy zmagania sołectw.

Zakup drzwi do budynku przy ul. Piastowskiej 1 (2000 zł)

Budynek ten to obiekt po byłej szkole, w którym obecnie znajduje się filia biblioteki, świetlica dla dzieci szkolnych oraz siedziba stowarzyszenia „Uciechów — Moja Wieś” i Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych. Budynek jest własnością gminy, wykorzystywany dla i przez mieszkańców. Drzwi wejściowe do tego budynku są już bardzo zniszczone i wymagają wymiany.

Wyposażenie i remont sali wiejskiej poprzez zakup gabloty wystawienniczej i malowanie

(1500 zł)

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie robót w salach, stanowiących mienie publiczne, służących społeczności lokalnej, a w szczególności:

Wykonanie malowania sali przy ul. Piastowskiej 38a

Wykonanie malowania korytarza i pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 1 Obraz Zakup gabloty wystawienniczej, która pozwoli na wyeksponowanie dyplomów, pucharów i nagród zdobytych przez organizacje działające na wsi

Wykonanie nawiewu ciepłego powietrza od kominka w sali przy ul. Piastowskiej 38 (w miarę posiadanych środków). Zadanie to wskazane jest do realizacji ponieważ aktualny system ogrzewania tej sali Jest niewydolny. Sala ogrzewana jest wyŤącznie kominkiem, który grzeje punktowo, a ciepło nie jest rozprowadzane po pomieszczeniu sali, kuchni i zaplecza magazynowego. Powoduje to ograniczone wykorzystywanie tej sali.

Prace malarskie i drobne roboty budowlane wykonają mieszkańcy.

Zakup rozdzielni elektrycznej i modernizacja linii elektrycznej na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego (1150 zł)

Na terenie Centrum co roku odbywa się kilka imprez o charakterze sportowym, integracyjnym czy charytatywnym. Organizacja tych imprez wymaga doprowadzenia prądu elektrycznego w różne miejsca obiektu. Do tego niezbędny jest zakup rozdzielni elektrycznej i modernizacja linii elektrycznej.

Transport kruszywa na drogi gminne (1500 zł)

Transport kruszywa na drogi gminne gruntowe ma na celu poprawę ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Na terenie wsi jest wiele dróg gruntowych, które prowadzą do posesji jak również do gruntów rolnych. Ich stan techniczny wymaga poprawy. Rozplantowaniem kruszywa zajmą się mieszkańcy.

Zakup strojów i akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania zespołu muzycznego „Uciecho-Wianki” (4000 zł)

Zespół muzyczny „Uciecho-Wianki” działa na terenie wsi od trzech lat. Systematycznie rozwija swoją działalność poprzez wzbogacenie repertuaru czy liczebności zespołu (muzycy akompaniujący). Zespół uczestniczy w licznych prezentacjach muzycznych, często poza terenem gminy i powiatu dzierżoniowskiego, reprezentując jednocześnie gminę Dzierżoniów. Zespół uczestniczy także w cyklicznych pokazach kulinarnych. Grupa dysponuje 1 kompletem strojów, które jednak zamierza zakładać na okoliczności najbardziej uroczyste. Do wyjazdów Obraz konieczny jest zakup drugiego kompletu strojów. W ramach ww. środków zostaną też zakupione stojaki na tekst i nuty.

Spotkania i działania integracyjne (4100 zł)

W ramach tego działania zorganizowane zostaną m.in.: Zabawa karnawałowa dla dzieci, Majówka, Dzień dziecka, Festiwal Humoru. Zadanie ma na celu integrację mieszkańców, oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych. Ze środków funduszu sołeckiego zostaną zakupione niezbędne materiały, natomiast przygotowanie i przeprowadzenie tych spotkań i działań pozostaje w gestii mieszkańców.

Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi sołectwa (500 zł)

Środki finansowe w ramach tego zadania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. papier do dyplomów, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa, materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci, tusze do drukarki). Z tych środków zostaną zakupione usługi fotograficzne (wywołanie zdjęć), które pozwolą na udokumentowanie lokalnych inicjatyw.

Wszystkie wymienione wyżej zadania spełniają wymogi funduszu sołeckiego: są to zadania własne gminy, są zgodne ze strategią gminy oraz będą służyły mieszkańcom sołectwa Uciechów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

Sprawozdanie do pobrania