Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Fundusz sołecki 2012

Opublikowano 7 listopada 2011

UZASADNIENIE

do wniosku sołectwa Uciechów o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego
na 2012 rok.

Zebranie wiejskie sołectwa Uciechów w dniu 20.09.2011r. podjęło uchwałę o realizacji 11 zadań z udziałem środków z funduszu sołeckiego:

1. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów (4000 zł)

Zakup tego sprzętu jest sołectwu niezbędny do przeprowadzania imprez integracyjnych i okolicznościowych, które są organizowane dla mieszkańców sołectwa i gminy ( Festiwal Humoru, Majówki, Jesienne Uciechy i inne). Ponadto
w Uciechowie działa zespół muzyczny Uciecho-Wianki, który będzie wykorzystywał ten sprzęt do licznych występów.

2. Zakup ławostołów (2500 zł)

Zakup ławostołów ( komplet: stół i 2 ławki) służył będzie mieszkańcom sołectwa w trakcie imprez lokalnych i gminnych. Mieszkańcy licznie uczestniczą w wielu imprezach i spotkaniach integracyjnych. Często się zdarza, że w trakcie tych przedsięwzięć brakuje miejsc do siedzenia. Ponadto ławo stoły służyć będą mieszkańcom w trakcie wyjazdów np. na dożynki gminne.

3. Organizacja Festiwalu Humoru „Uciecha w Uciechowie” (4000 zł)

Festiwal Humoru to sztandarowa impreza organizowana w Uciechowie. W roku 2012 odbędzie się po raz trzeci. Festiwal jest dużą imprezą, która już rozsławia wieś i gminę w całym regionie. W Festiwalu uczestniczy wielu mieszkańców sołectwa, ale także przyjeżdża wielu gości z ościennych wsi, gmin i regionu. Środki z funduszu sołeckiego wykorzystane zostaną na uatrakcyjnienie imprezy oraz na inne niezbędne wydatki.

4. Organizacja pozostałych imprez (1700 zł)

W ramach środków przeznaczonych na to zadanie zostaną zorganizowane dożynki wiejskie oraz sfinansowane zostaną zakupy niezbędne do uczestnictwa sołectwa Uciechów w dożynkach gminnych. Ponadto zakupione zostaną produkty, z których mieszkanki wsi przygotują tradycyjne potrawy na Festiwal Stołów Wielkanocnych
i Wigilijnych. Reprezentacja Uciechowa systematycznie uczestniczy w tych inicjatywach, co oczywiście promuje wieś i gminę w regionie. Planowane jest także pokrycie części kosztów (ok. 500 zł) organizacji imprezy integracyjnej dla młodzieży. W roku 2011 młodzież sama zorganizowała ciekawą imprezę, którą nazwała „Beach Party”. Ponieważ udział młodzieży w oddolnych inicjatywach wiejskich jest bardzo ważna, Zebranie Wiejskie postanowiło przeznaczyć środki, aby wspomóc młodzież
w organizacji podobnej imprezy w 2012r.

5. Zagospodarowanie terenów zielonych (2500 zł)

Środki przeznaczone na to zadanie służyć będą poprawie estetyki wsi. Na terenie wsi jest kilka miejsc publicznych, które wymagają upiększenia i zagospodarowania. Szczególną uwagę należy poświęcić terenowi w okolicy nowego przedszkola oraz dalszemu zagospodarowaniu terenu Centrum Kulturalno-Sportowego. Istotne jest, że ze środków funduszu zostaną zakupione rośliny i elementy małej architektury, natomiast nasadzenia oraz montaż urządzeń wykonają sami mieszkańcy.

6. Zakup drzwi wejściowych do budynku przy ul. Piastowskiej 1 (2500 zł)

Budynek ten to obiekt po byłej szkole, w którym obecnie znajduje się filia biblioteki, świetlica dla dzieci szkolnych oraz siedziba stowarzyszenia „Uciechów – Moja Wieś”. Budynek jest własnością gminy, wykorzystywany dla i przez mieszkańców. Drzwi wejściowe do tego budynku są już bardzo zniszczone i wymagają wymiany.
Ze środków funduszu sołeckiego zostaną zakupione drzwi, natomiast ich montaż wykonają mieszkańcy sołectwa.

7. Zakup wiaty przystankowej (4500 zł)

Przystanek autobusowy przy ulicy Wrocławskiej jest najczęściej wykorzystywanym przystankiem w Uciechowie. Z niego odjeżdża większość autobusów. Obecna wiata przystankowa jest już mocno zdewastowana i wpływa na negatywny wizerunek miejscowości. Dlatego zakup nowej wiaty jest niezbędny.

8. Doposażenie sali wiejskiej przy ulicy Piastowskiej (1400 zł)

W ramach doposażenia sali wiejskiej planuje się zakupić m.in. kuchenkę mikrofalową oraz stelaże na galerię zdjęć. Kuchenka mikrofalowa jest niezbędna do podgrzewania przygotowanych przez mieszkanki potraw, serwowanych podczas imprez i spotkań integracyjnych (np. podczas spotkań z seniorami czy zajęć dla dzieci). Kuchenka będzie również wykorzystywana w trakcie imprez plenerowych. Stelaże do zdjęć niezbędne są w celu wyeksponowania galerii zdjęć, które pokazują dotychczasową działalność mieszkańców, ale mają również za zadnie inspirować i motywować mieszkańców do włączania się w lokalne inicjatywy. Zdjęcia w formacie A3 zostały wykonane w ramach innego projektu, niestety nie ma możliwości ich prawidłowego wyeksponowania. Zakup stelaży pozwoli na prezentację tych zdjęć zarówno podczas spotkań i zajęć na sali, ale również podczas imprez plenerowych oraz podczas wyjazdów, gdzie będziemy mogli pokazać na fotografiach dorobek sołectwa.

9. Zakup artykułów biurowych oraz usług fotograficznych(402 zł)

Środki finansowe w ramach tego zadania zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów do realizacji lokalnych inicjatyw (m.in. papier do dyplomów, materiały do prowadzenia kroniki sołectwa, materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci, tusze do drukarki). Z tych środków zostaną zakupione usługi fotograficzne (wywołanie zdjęć), które pozwolą na udokumentowanie lokalnych inicjatyw. Szacunkowa kwota na wywołania zdjęć – 100 zł.

10. Transport kruszywa na drogi gminne (1000 zł)

Transport kruszywa na drogi gminne gruntowe ma na celu poprawę ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Na terenie wsi jest wiele dróg gruntowych, które prowadzą do posesji jak również do gruntów rolnych. Ich stan techniczny wymaga poprawy.

11. Zakup sprzętów wspomagających działalność Ludowego Klubu Sportowego (4000 zł)

W ramach tego zadania zostaną zakupione:

  • siedziska plastikowe na trybunę przy boisku do piłki nożnej na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego
  • siatki do bramek oraz chorągiewki boiskowe
  • wózek do malowania linii na boisku

Montaż siedzisk wykonają sami mieszkańcy.

Wszystkie wymienione wyżej zadania spełniają wymogi funduszu sołeckiego: są to zadania własne gminy, są zgodne ze strategią gminy oraz będą służyły mieszkańcom sołectwa Uciechów.

Wniosek do pobrania