Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju - Wstęp

Opublikowano 3 listopada 2011

1. WSTĘP

Uciechów położony jest na terenie Gminy Dzierżoniów, jest jednym z 15 sołectw tej Gminy. Sołectwo (wieś Uciechów i przysiółek Kołaczów liczy 1048 mieszkańców (stan na 30.04.2009r), które utrzymują się przede wszystkim z rolnictwa oraz pracy w okolicznych miastach. Wieś jest położona ok. 3 km od Dzierżoniowa, przy drodze wojewódzkiej nr 384, która stanowi połączenie komunikacyjne miast i wsi powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem.

W miejscowości działa kilka organizacji: Rada Sołecka, Rada Parafialna, Ludowy Klub Sportowy „Koliber Uciechów” oraz ostatnio powołana Grupa Odnowy Wsi. Aktywność społeczności lokalnej systematycznie wzrasta, dlatego z entuzjazmem i dużymi nadziejami wieś przystąpiła do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” (uchwała Zebrania Wiejskiego nr 2/2009 z dnia 09.03.2009r) oraz powołała Grupę Odnowy wsi w składzie:

 1. Agnieszka Anklewicz- Lider Grupy Odnowy Wsi
 2. Józef Socha
 3. Agata Kostek-Płaczek
 4. Tomasz Włodek
 5. Małgorzata Olejniczak
 6. Dorota Fleszer
 7. Mirosław Fleszer
 8. Janina Janusz
 9. Grzegorz Niedojad
 10. Roman Niedojad
 11. Anna Lingo
 12. Łukasz Janusz
 13. Radosław Kostek

O idei odnowy wsi czytamy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

„Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów wiejskich. W Polsce trzy województwa realizują regionalne programy odnowy wsi. Pionierem jest województwo opolskie, gdzie od 1997r. funkcjonuje program. Bazą jego realizacji były doświadczenia Nadrenii – Palatynatu. Na dzień dzisiejszy ponad 60% sołectw opolskich uczestniczy w odnowie wsi.

Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Efektem miały być lepsze warunki do osiedlania, inwestowania, rozwoju usług, tworzenia miejsc pracy oraz zarobkowania poza rolnictwem.

Doświadczenia województwa opolskiego we wdrażaniu procesów odnowy wsi stały się wielkim impulsem i inspiracją podobnych działań w innych regionach Polski. Jego śladem poszły więc województwa śląskie i pomorskie. Największym sukcesem odnowy wsi w województwach, w których program jest realizowany jest zmiana świadomości mieszkańców, ich nastawienia do wspólnej pracy na rzecz swoich małych Ojczyzn, ponieważ głównym bogactwem każdego sołectwa są jego mieszkańcy. Należy im tylko w niewielkim stopniu pomóc, pokazać drogi wyboru, szanse jakie przed nimi stoją.

Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.”

Niniejszy dokument został opracowany na warsztatach, które odbyły się w dniach 22 i 23 maja 2009r. i będzie dla mieszkańców Uciechowa drogowskazem działań na kolejne lata.

W opracowaniu „Sołeckiej Strategii Rozwoju” uczestniczyły następujące osoby:

 1. Agnieszka Anklewicz- Lider Grupy Odnowy Wsi
 2. Agata Kostek-Płaczek – członek Grupy Odnowy wsi, Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 3. Jolanta Zarzeka – mieszkanka Uciechowa, Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów
 4. Tomasz Włodek – członek Grupy Odnowy Wsi, Radny Gminy Dzierżoniów
 5. Janina Janusz - członek Grupy Odnowy Wsi
 6. Grzegorz Niedojad - członek Grupy Odnowy Wsi