Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Zebranie wiejskie

Opublikowano 1 marca 2016

OGŁOSZENIE

W związku z § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa UCIECHÓW, że 7 marca 2016 r. godzina 18.00
w Sali Wiejskiej, ul. Piastowska 38A, Uciechów
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2015;
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2015;
3. Sprawy różne.

W przypadku nie spełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych)
ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 7 marca 2016 r.

Sołtys wsi Uciechów

/-/ Elżbieta Filipek