Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”

Opublikowano 7 listopada 2011

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 22.01.2010r.

Organizacja aktualnie liczy 35 członków zwyczajnych. Stowarzyszenie nadało 1 tytuł członka honorowego i jest nim ksiądz Stanisław Kucharski.

Zarząd stowarzyszenia składa się z niżej wymienionych osób:

 1. Tomasz Włodek – Prezes stowarzyszenia
 2. Jadwiga Krzesaj – Wiceprezes stowarzyszenia
 3. Grażyna Brzeżek
 4. Anna Lingo
 5. Patrycja Czajkowska

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Uciechów w Gminie Dzierżoniów,
 2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
 3. rozwój integracji i aktywności społecznej  mieszkańców,
 4. rozwój aktywności społecznej kobiet i osób starszych
 5. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 8. budowanie społeczeństwa informacyjnego,
 9. wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 10. kształtowanie postaw proekologicznych,
 11. ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie licznych działań na terenie sołectwa Uciechów. Wiele z realizowanych projektów jest dofinansowana za środków zewnętrznych, najczęściej z Gminy Dzierżoniów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Najważniejsze projekty:

 1. Festiwal Humoru „Uciecha w Uciechowie”
 2. „Jesienne Uciechy” – aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów
 3. Majówka „Zdrowie za jeden uśmiech”
 4. Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi:
 • wydanie materiałów promocyjnych
 • utworzenie strony internetowej sołectwa

Przedstawiciele stowarzyszenia reprezentują wieś na licznych imprezach, konferencjach, kongresach oraz uczestniczą w wyjazdach studyjnych i szkoleniach. Działania te powodują rozwój organizacji.

Biuro stowarzyszenia: 58-211 Uciechów, ul. Piastowska 1

Prezes stowarzyszenia: Tomasz Włodek , tel. 509-682-966

Wiceprezes stowarzyszenia: Jadwiga Krzesaj, tel. 793-018-521