Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

Sołtys i Rada Sołecka

Opublikowano 24 marca 2019

Najwyższa władzą w sołectwie jest zebranie wiejskie. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty mieszkańców. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego i kieruje bieżącą działalnością sołectwa. Reprezentuje sołectwo w kontaktach z Wójtem Gminy i Urzędem Gminy oraz innymi instytucjami. Rada Sołecka wspomaga pracę sołtysa.

Sołtysem sołectwa Uciechów jest Pani Agata KOSTEK-PŁACZEK (telefon kontaktowy 730-727-069)

Rada Sołecka składa się z 7 osób

 

 1. Anna ZADROŻNA – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Wojciech ŚLEDZIONA – Zastępca Przewodniczącej Rady Sołeckiej
 3. Mirosław FLESZER
 4. Grażyna LINGO
 5. Paweł LINGO
 6. Beata ZBOROWSKA
 7. Krzysztof KANAREK

 

Sołectwo posiada statut. Zgodnie ze statutem do zadań sołtysa należy:

 1. reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
 2. zwoływanie zebrania wiejskiego, przygotowywanie w konsultacji z radą sołecką projektu porządku zebrania oraz przewodniczenie jego obradom, do momentu wyboru przewodniczącego zebrania,
 3. realizacja uchwał zebrania wiejskiego,
 4. działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego,
 5. uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów,
 6. prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu,
 7. przedkładanie zebraniu wiejskiemu sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz realizacji planu finansowo – rzeczowego,
 8. prowadzenie teczki sołectwa zawierającej:
  • statut sołectwa
  • protokoły z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej wraz z podjętymi uchwałami.
 9. zwołanie pierwszego posiedzenia  rady sołeckiej w terminie 30 dni od dnia wyboru rady
 10. udział w posiedzeniach rady soleckiej.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

W czasie niemożności pełnienia urzędu przez Sołtysa spowodowanej chorobą lub innymi  przemijającymi okolicznościami trwającymi dłużej niż 14 dni – obowiązki Sołtysa przejmuje Przewodniczący Rady Sołeckiej.

Rada sołecka wspomaga pracę sołtysa, a w szczególności:

 1. opracowuje projekty uchwał będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego,
 2. opracowuje projekty planów finansowo – rzeczowych sołectwa,
 3. wspomaga sołtysa w realizacji uchwał zebrania wiejskiego oraz planu finansowo – rzeczowego,
 4. przygotowuje informacje z działalności rady sołeckiej,
 5. przygotowuje sprawozdania z realizacji planów finansowo – rzeczowych sołectwa.
 6. wspomaga sołtysa w organizowaniu imprez kulturalno – sportowych.