Stowarzyszenie Uciechów - Moja Wieś

OGŁOSZENIE

Opublikowano 12 stycznia 2020

Na podstawie § 14 ust. 2 w związku z § 26 ust. 8 Statutu Sołectwa Uciechów informuję mieszkańców sołectwa Uciechów,
że w dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 17.30
w Sali Kominkowej, ul. Piastowska 38A w Uciechowie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2019;

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019;

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat nadania nazwy ulicy w Kołaczowie

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Uciechów, na skutek złożonej rezygnacji

Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego
na godzinę 17.45, dnia 27 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski